วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vosion) 

มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ

ทางด้านวิชาชีพ วิชาการ และมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

 1. จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
                        2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน
           3. บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง